Tag: Balıkesir Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları

Aydın İli Belediye Telefon Numarası

Aydın ilindeki belediye telefon numaralarını aşağıdaki resme tıklayarak öğrenebilirsiniz.Resme tıkladığınızda dahada büyütebilirsiniz.Ayrıca bütün illerimizi alfebetik sırasıyla görmeniz mümkündür.

Belediyeler kanunu,Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları,Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları,Belediye Meclisi,Belediye Encümeni,Belediye Başkanı,Organlara İlişkin Ortak Hükümler,Belediye Teşkilâtı,Belediye Teşkilâtı ve Personeli,Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum Plânlaması,Belediyelerin Denetimi,Malî Hükümler,Belediyenin Gelir ve Giderleri,Belediye Bütçesi,Borçlanma ve İktisadî Girişimler,Çeşitli ve Son Hükümler,Çeşitli Hükümler,Değiştirilen, Eklenen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler,Geçici ve Son Hükümler,

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile
çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun belediyeleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,
b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,
c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,
d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk
ilişkisi bulunan idarî birimi, Devamını okumak ve

Belediye Kanunu için http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5393=0= adresini ziyaret edebilirsiniz

açıköğretim